top of page

01.01.103.0180

מחיר

כמות

יחידה

תאור

294.08

60

יחידה

עקירת גדמי עצים בעלי היקף גזע מעל 60 ס"מ ועד 100 ס"מ

סך מחיר לפריט

כמות לסעיף

מחיר לפריט

מקדם

כמות לפריט

יחידה

תאור פריט בניתוח המחיר

87.5

60

250

60

0.35

ש"ע

צוות של שני עובדים מיקצועיים לכריתה ועקירת עצים/גדמי עצים - כולל ציוד

140

60

400

60

0.35

ש"ע

משאית מנוף עם סל הרמה

24.75

60

110

1.5

9

ש"ע

מנהל עבודה מוסמך - עם 4 שנות נסיון לפחות

21

60

70

2

9

ש"ע

פועל פשוט

20.83

60

1250

1

1

קומפ'

פינוי פסולת במשאית של עד 20 מ"ק - לרבות אגרות - עד 20 ק"מ

bottom of page