top of page

רקע ומטרה

אתר זה ניבנה לתת מענה ולהוות בסיס נתונים עשיר ככל הניתן לאנשי המקצוע (מהנדסים/הנדסאים/מנהלי פרויקטים ומנהלים בעלי תפקידים שונים בפרויקטים) בהנדסה אזרחית בפרט ובתחום הבניה וההנדסה בכלל -- לצורך בניית ניתוחי מחיר אם מצד הקבלנים מול לקוחותיהם ואם מצד נציגי הניהול מטעם הלקוחות לצורך בדיקת עלויות ואישורי מחירים לקבלנים.

וכמו כן לתת מענה בבניית ניתוח עלויות לצורך ניהול מקצועי של בקרת התקציב לעבודות בפרויקטים שונים

מבנה חלוקת הנושאים לעבודות השונות באתר זה מבוסס על פי חלוקת הנושאים במפרט הכללי לעבודות בנייה (הספר הכחול)

בנוסף באתר זה ניתן לתמחר סעיפים ממאגר המחירון אשר ישמשו חלק ממחירון מבוסס הצעות מחיר. כאשר יפורסמו נתוני התמחור שלכם עם תאריך הגשת/עדכון מחיר היחידה. ובכך גם אתם יכולים לקחת חלק משפיע על מחירי השוק באופן פעיל ושוטף.

bottom of page