top of page

מאגר מחירים המבוסס על ניתוחי עלויות
אתרוג - מחירון ראשי

לפניכם מחירון "אתרוג - מחירון ראשי" המחולק לפרקים ותתי פרקים על בסיס המפרט הכללי (הספר הכחול)
המחירון המוצג לפניכם נבנה וממשיך להבנות בהדרגה על בסיס מחירי יסוד של כוח אדם וציוד מכני הנדסי וכן חומרי גלם אשר ביחד מהווים את המרכיבים הנדרשים לניתוח העלויות לחישוב מחירי היחידה של הסעיפים שבמחירון
ולכן ניתן לאחר מציאת הסעיף המתבקש על ידי פעולת לחיצה פשוטה על לחצן הקישור ל "ניתוח - עליות" לקבלת פירוט לעלויות של כל סעיף וסעיף.


 

bottom of page