top of page
< Back

01.02.105.0140

חפירה למבנים תת קרקעיים - לעומק של עד 3.00 מטר - בממוצע - בקרקע ללא פסולת ושאינה דורשת עבודות חציבה - חומר החפירה ישמש לחומר מילוי באתר בו מתבצעת העבודה - וירוכז במרחק של עד 100 מטר ע"י משאית רכינה

מ"ק

bottom of page