top of page

01.01.102.0180

מחיר

כמות

יחידה

תאור

616.58

19

יחידה

כריתת עצים בגובה של עד 3 מטר ובהיקף גזע ממוצע של 26 ס"מ ועד 35 ס"מ

סך מחיר לפריט

כמות לסעיף

מחיר לפריט

מקדם

כמות לפריט

יחידה

תאור פריט בניתוח המחיר

240

19

400

19

0.6

ש"ע

משאית מנוף עם סל הרמה

78.16

19

110

1.5

9

ש"ע

מנהל עבודה מוסמך - עם 4 שנות נסיון לפחות

49.74

19

70

1.5

9

ש"ע

פועל פשוט

98.68

19

1250

1.5

1

קומפ'

פינוי פסולת במשאית של עד 20 מ"ק - לרבות אגרות - עד 20 ק"מ

150

19

250

19

0.6

ש"ע

צוות של שני עובדים מיקצועיים לכריתה ועקירת עצים/גדמי עצים - כולל ציוד

bottom of page