top of page

01.01.102.0150

מחיר

כמות

יחידה

תאור

2410

1

יחידה

כריתת עצים בגובה של עד 3 מטר ובהיקף גזע ממוצע של 26 ס"מ ועד 35 ס"מ

סך מחיר לפריט

כמות לסעיף

מחיר לפריט

מקדם

כמות לפריט

יחידה

תאור פריט בניתוח המחיר

625

1

1250

0.5

1

קומפ'

פינוי פסולת במשאית של עד 20 מ"ק - לרבות אגרות - עד 20 ק"מ

600

1

400

2.5

0.6

ש"ע

משאית מנוף עם סל הרמה

495

1

110

0.5

9

ש"ע

מנהל עבודה מוסמך - עם 4 שנות נסיון לפחות

315

1

70

0.5

9

ש"ע

פועל פשוט

375

1

250

2.5

0.6

ש"ע

צוות של שני עובדים מיקצועיים לכריתה ועקירת עצים/גדמי עצים - כולל ציוד

bottom of page