top of page

01.01.102.0130

מחיר

כמות

יחידה

תאור

545.77

13

יחידה

כריתת עצים בגובה של עד 3 מטר ובהיקף גזע ממוצע של 15 ס"מ ועד 25 ס"מ

סך מחיר לפריט

כמות לסעיף

מחיר לפריט

מקדם

כמות לפריט

יחידה

תאור פריט בניתוח המחיר

200

13

400

13

0.5

ש"ע

משאית מנוף עם סל הרמה

76.15

13

110

1

9

ש"ע

מנהל עבודה מוסמך - עם 4 שנות נסיון לפחות

48.46

13

70

1

9

ש"ע

פועל פשוט

96.15

13

1250

1

1

קומפ'

פינוי פסולת במשאית של עד 20 מ"ק - לרבות אגרות - עד 20 ק"מ

125

13

250

13

0.5

ש"ע

צוות של שני עובדים מיקצועיים לכריתה ועקירת עצים/גדמי עצים - כולל ציוד

bottom of page