top of page

01.01.102.0110

מחיר

כמות

יחידה

תאור

2085

1

יחידה

כריתת עצים בגובה של עד 3 מטר ובהיקף גזע ממוצע של 15 ס"מ ועד 25 ס"מ

סך מחיר לפריט

כמות לסעיף

מחיר לפריט

מקדם

כמות לפריט

יחידה

תאור פריט בניתוח המחיר

400

1

400

2

0.5

ש"ע

משאית מנוף עם סל הרמה

495

1

110

0.5

9

ש"ע

מנהל עבודה מוסמך - עם 4 שנות נסיון לפחות

315

1

70

0.5

9

ש"ע

פועל פשוט

625

1

1250

0.5

1

קומפ'

פינוי פסולת במשאית של עד 20 מ"ק - לרבות אגרות - עד 20 ק"מ

250

1

250

2

0.5

ש"ע

צוות של שני עובדים מיקצועיים לכריתה ועקירת עצים/גדמי עצים - כולל ציוד

bottom of page